Privacybeleid

Het Nederlands Burger Platform (hierna “Het NBP”, “Wij” of “Ons”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Middels deze Privacy Policy informeert Het NBP u over de wijze waarop Het NBP persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Het NBP persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe Het NBP omgaat met uw persoonsgegevens.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Meer informatie over de definitie van persoonsgegevens is te vinden in artikel 4 van de AVG. Het NBP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar relaties in overeenstemming met de AVG. Dat betekent dat Wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het NBP is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de verwerkingen die in deze Privacy Policy worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met Het NBP, gebruik dan de contactgegevens die onderaan deze Privacy Policy zijn opgenomen.

Welke persoonsgegevens verzamelt het NBP?

Het NBP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van abonnees, deelnemers aan evenementen en donateurs. Het NBP verwerkt enkel de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De categorieën persoonsgegevens die Het NBP verwerkt zijn:

 • N.A.W. gegevens (zoals naam, adres, postcode, woonplaats);
 • Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, ip-adres)
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens)

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Het NBP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het NBP de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • E-mailadres, voornaam, achternaam, geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Het NBP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers en donateurs

Persoonsgegevens van deelnemers en donateurs worden door Het NBP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan het donateurschap;
 • Het kunnen deelnemen aan evenementen;
 • Het registreren van beeld en geluid tijdens evenementen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het donateurschap;
 • Uitvoering van de aangekochte dienst "Evenement".

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het NBP de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • bank- of girorekeningnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Het NBP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het donateurschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • In de aanloop naar het evenement en maximaal 2 jaar na het verstrijken van de evenementsdatum.

Verwerking van persoonsgegevens van WordPress gebruikers

Persoonsgegevens van WordPress gebruikers worden door Het NBP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het kunnen posten en reageren van/op artikelen en berichten op de website.
 • Ten behoeve van anti-spam
 • Het toegang verlenen tot diverse online-system in gebruik bij Het NBP

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmaken van een account op www.nederlandsburgerplatform.nl;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het NBP de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • gebruikersnaam
 • E-mailadres.
 • Ip-adres (automatisch voor anti-spam)

Uw persoonsgegevens worden door Het NBP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 • Openbaar gepubliceerde stukken of reacties blijven zonder tegenbericht beschikbaar met de opgegeven gebruikersnaam.

Hoe gaat Het NBP om met vertrouwelijkheid & externe partijen?

Binnen Het NBP bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Het NBP en statutair specifiek met Het NBP verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe dienstaanbieders voor het faciliteren van enquètes, het beheer van mailservers en faciliteren van betalingen.
Wanneer Het NBP persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij (een zogeheten bewerker), dienen Het NBP en de bewerker te allen tijde een bewerkersovereenkomst te sluiten. Hiermee waarborgt Het NBP de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Onze website is voorzien van SSL certificaat;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Administraties zijn beveiligd middels (persoonlijk) TLS certificaat;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt ons benaderen voor het uitoefenen van uw rechten via de contactgegevens zoals hieronder vermeld. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Privacy gerelateerde klachten

Wij zullen de uitvoering van uw rechten binnen de hiervoor geldende termijnen mogelijk maken. Mocht u toch een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder vermeld.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de Nederlandse toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens tbv Privacy zaken

Stichting Nederlands BurgerPlatform is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71930167. U kunt ons voor privacy gerelateerde zaken bereiken via:

 • het mail-adres privacy@nederlandsburgerplatform.nl;
 • via reguliere post gericht aan Stichting NBP, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, De Oude Wereld 102, 2408TM Alphen a/d Rijn

Wijzigingen in de Privacy Policy

Het NBP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Privacy Policy. Wij adviseren u deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacy Policy is voor het laatst aangepast op 16 juli 2018.

Cookie Policy

Cookies en soortgelijke technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend.
JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Functionele en Analytische cookies

Het NBP gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen we je naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

Advertentie of tracking cookies

Google en Facebook:
Het NBP gebruikt de Facebook pixel en tracking cookies voor promotionele doeleinden. De gegevens die Facebook en Google voor ons bijhouden kunnen wij analyseren. Daardoor weten wij in welke van onze standpunten je geïnteresseerd bent en je later Facebook-berichten en -advertenties te kunnen laten zien over onderwerpen die je interessant vindt. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden geanonimiseerd geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van campagnes en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde berichten te tonen op de website, al dan niet van externe partijen. Wij krijgen van Facebook en Google geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Het NBP krijgt uitsluitend op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau data terug van Facebook en Google. Facebook en Google zijn zelf gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Voor het plaatsen van de Facebook pixel en tracking cookies vragen we je vooraf uitdrukkelijk om toestemming te geven, omdat hiermee jouw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd (tracking). Op de (persoons)gegevens die door Facebook en Google worden verzameld en gebruikt, zijn de privacyverklaringen van Facebook en Google van toepassing. Het NBP heeft daar geen invloed op.